Onze schoolOns team

Identiteit

De Prins Florisschool is een open christelijke basisschool, die midden in de samenleving staat.Een open school betekent voor ons, dat wij een school willen zijn voor alle basisschoolleerlingen.Een school met een christelijk karakter. Verhalen vertellen uit de Bijbel, zingen, bidden, een zendingsproject en christelijke feestdagen zijn daar onderdelen van. Respect voor iedereen en elkaar accepteren is belangrijk. Vanzelfsprekend is er op school ruimte voor kinderen en ouders met een andere levensbeschouwing.

 

Visie en missie

Wij gaan uit van de gedachte dat ieder kind uniek is. Dit zien we terug in de verschillende karakters van de kinderen, de wijze waarop ze leren en hoe ze omgaan met anderen. We bieden kinderen de ruimte om hun persoonlijke mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.

We willen dit bereiken door:

• ruimte te bieden aan de eigenheid van ieder kind (ieder kind mag er zijn). Daarbij hebben we aandacht voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, kritisch leren denken en het ontwikkelen van hun eigen mening.

• kinderen positief over zichzelf en anderen te leren denken door middel van de Kanjertraining, aandacht te besteden aan waarden en normen, waarbij respect voor elkaar en de omgeving centraal staat

• een leeromgeving te creëren waarin samengewerkt mag en kan worden door coöperatieve werkvormen in te zetten. Samen leren we beter!

• aandacht te hebben voor de verschillen tussen kinderen, doordat ons klassenmanagement het mogelijk maakt om met kleine of grote groepen kinderen of individuele kinderen te werken

• het werken met een zorgplan en een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen.

• aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij, vandaar dat ICT, techniekonderwijs en vervroegd Engels speciale aandacht krijgen op school

• kinderen te leren omgaan met het maken van huiswerk vanaf groep 6, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs

• kinderen zelfstandig te laten werken vanaf groep 1

• goede contacten tussen ouders en school

• voortdurend te werken aan de professionalisering van het team.

 

Pedagogisch klimaat

Op de Prins Florisschool willen we met elkaar zorgdragen voor een omgeving waar de kinderen zichveilig voelen. We gaan daarbij uit van de kerngedachte respect; respect voor jezelf, de ander en de omgeving. Wanneer kinderen zich veilig voelen en zich gerespecteerd weten, zijn zij in staat om zich te ontplooien en ontwikkelen.

Omgaan met elkaar is iets dat kinderen moeten leren. Het gaat niet altijd vanzelf. Tijdens de godsdienstlessen, de Kanjertraining en de kringgesprekken wordt hier onder andere aandacht aan besteed. Op deze manier leren de kinderen zichzelf en de ander kennen en vinden er groepsactiviteiten plaats waarbij kinderen een beroep op elkaar moeten doen en elkaar moeten leren vertrouwen. We werken zo aan een open klassenklimaat.

 

Kanjertraining

De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Om deze reden wordt aan alle kinderen de Kanjertraining gegeven. Om deze Kanjertraining te mogen geven heeft het team een licentie behaald. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten over hoe zij kunnen handelen in verschillende sociale situaties. Tijdens de Kanjertraining worden er met de kinderen ook speciale afspraken gemaakt

• We helpen elkaar

• We vertrouwen elkaar

• Niemand speelt de baas

• We lachen elkaar niet uit

• Je doet niet zielig

De Kanjertraining wordt ook ingezet om pesten bespreekbaar te maken en aan te kunnen pakken. Hierbij wordt er aandacht geschonken aan zowel het kind dat pest, als het kind dat gepest wordt. De methode heeft dus zowel een preventieve als actieve aanpak. Voor kinderen die ondanks het volgen van deze methode het pesten voortzetten, wordt het ‘Protocol ongewenst gedrag Prins Florisschool’ ingezet (zie voor verdere uitwerking de schoolgids). Aan het eind van de training behalen de kinderen het Kanjerdiploma:

Hier ben ik.

Het is goed dat ik er ben.

er zijn mensen die van mij houden.

niet iedereen vindt mij aardig.

Dat hoort zo.

ik luister wel naar kritiek.

ik zeg wat ik voel en denk.

Doet iemand vervelend tegen mij?

Dan haal ik mijn schouders op.

Doet iemand rot?

Dan doe ik niet mee.

ik gedraag me als een kanjer,

want ik ben een kanjer!

 

Coöperatief leren

Op school wordt gewerkt vanuit het principe van coöperatief leren. Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op samenwerking. In veel scholen, bedrijven en instellingen moeten mensen met elkaar samenwerken. Dit gaat niet altijd vanzelf, want ook samenwerken moet je leren! Het gaat bij coöperatief leren dan ook om samenwerken aan één opdracht, maar ook om samenwerken waarbij iedereen tot een goed afzonderlijk resultaat komt. We gaan daarbij uit van de volgende principes:

• samen kun je iets dat je alleen niet zou kunnen

• samen heb je meer resultaat dan alleen.

Om te kunnen samenwerken vindt er communicatie plaats en moet er sprake zijn van taakverdeling en afspraken. Dit wordt bij coöperatief leren vormgegeven door te werken in teams. Een team bestaat in principe  uit een groepje van vier leerlingen. Teamgenoten kennen en accepteren elkaar en geven elkaar steun. Binnen zo’n team vinden er soms individuele opdrachten plaats, maar ook vaak opdrachten die in duo’s of met het hele team vervuld moeten worden. De leerkracht gebruikt hiervoor een didactische structuur als werkvorm. Zo’n structuur regelt hoe de interactie tussen personen plaatsvindt.

 

Engels

Op de Prins Florisschool krijgen de kinderen  vanaf groep één structureel Engels aangeboden. Dit wordt vroegtijdig versterkt talenonderwijs genoemd. Tijdens deze les wordt er voornamelijk Engels gesproken tegen de kinderen. We gaan daarbij uit van het principe van onderdompeling, d.w.z. dat kinderen Engels leren doordat er veel Engels tegen hen gesproken wordt. Gedurende de acht jaar basisonderwijs wordt er gewerkt met een doorlopende leerlijn voor groep één tot en met acht. Hiervoor maken we gebruik van de methodes IPockets en Backpack.

 

Omgaan met verschillen

Kinderen zijn in aanleg en wijze waarop ze leren verschillend. Hieraan willen we ook tijdens ons onderwijs tegemoet komen. De organisatie van ons onderwijs is er dan ook op gericht dat de leerkracht in staat is om met groepjes kinderen en individuele kinderen te werken. Er zijn namelijk ook kinderen met een aangepast lesprogramma, omdat ze op een hoger of lager niveau werken dan de andere kinderen in de groep. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die bijna zonder instructie de les kunnen maken. Aan het begin van de les weten de leerlingen wie de instructie volgt en wie er zelfstandig aan de gang kan gaan. Hierdoor volgen niet alle kinderen tegelijkertijd de instructie. De leerkracht geeft allereerst instructie aan de hele groep kinderen. Vervolgens kan hij of zij aan een instructietafel werken met een groepje kinderen of individuele kinderen, die verlengde instructie  of aangepaste instructie nodig hebben. Door deze wijze van klassenorganisatie zijn we in staat om meer instructie naar behoefte te geven. Van de kinderen wordt hierdoor een steeds zelfstandigere werkhouding gevraagd.

 

Leerlingvolgsysteem

Op de Prins Florisschool bieden we kwalitatief goed onderwijs. Om dit te realiseren volgen we kinderen nauwlettend in hun ontwikkeling door middel van onder andere lesobservaties en toetsen. Het observeren en volgen van de toetsresultaten van leerlingen wordt het leerlingvolgsysteem genoemd. We beschikken over methodegebondentoetsen en niet-methodegebodentoetsen.

Methodegebondentoetsen behoren bij een methode en worden afgenomen in de groep, nadat er een bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst.

De niet-methodegebondentoetsen zijn toetsen die  minder vaak worden afgenomen, hiervoor worden bijvoorbeeld de CITO toetsen gebruikt. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari en in juni. De score die een kind behaalt op de toets heet een vaardigheidsscore. Met deze score kan gemeten worden of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Dit wordt weergegeven in een grafiek, vergelijkbaar met een groeicurve.

Daarnaast is het mogelijk om de prestaties van het kind te vergelijken met die van andere kinderen in Nederland die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Dit gebeurt door de vaardigheidsscore om te zetten in een niveauaanduiding;

Niveau I = 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II = 20% ruim voldoende scorende leerlingen

Niveau III = 20% net boven en net onder het gemiddelde scorende leerlingen

Niveau IV = 20% onvoldoende scorende leerlingen

Niveau V = 20% laagst scorende leerlingen

 

Ouderhulp

Naast actief zijn in OR en MR kunnen ouders ook hun hulp bieden bij het doen van ondersteunende werkzaamheden. Te denken valt aan kopiëren, plastificeren, hulp bij excursies en assistentie bij de groepen. Aan het begin van elk schooljaar krijgen ouders een formulier waarop zij kunnen aangeven bij welke activiteiten zij betrokken willen zijn.

 

Ouderbijdrage

Voor alle basisscholen van de Unicoz onderwijsgroep is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per kind per jaar. In deze bijdrage is een bedrag opgenomen voor een ongevallenverzekering.

 

Verzekering, aansprakelijkheid

De school is verzekerd voor ongevallen e.d. waarbij nalatigheid van personeel een rol speelt en voor ongevallenletsel gedurende de schooluren (en een uur voor en na schooltijd) en tijdens door de school georganiseerde activiteiten. De verzekering wordt betaald uit de ouderbijdrage en is een aanvullende verzekering. Als eigendommen van leerlingen, ouders of anderen op school worden beschadigd of vermist, kan de school daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Unicoz onderwijsgroep

De Prins Florisschool is onderdeel van de Unicoz onderwijsgroep te Zoetermeer. Unicoz onderwijsgroep staat voor uniek Christelijk en Katholiek onderwijs van hoge kwaliteit in alle wijken van Zoetermeer. Onze onderwijsgroep bestaat uit 24 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, het Oranje Nassau College. Bij ons is ieder kind uniek. Daarom hebben wij op al onze scholen aandacht voor de bijzondere talenten van de leerlingen. Iedere school heeft zijn eigen identiteit, sfeer en kernkwaliteiten. De scholen vormen een veilige en uitdagende omgeving waar uw kind zich optimaal en veelzijdig kan ontwikkelen. Het adres van de algemene directie is Bredewater 4, 2715 CA Zoetermeer, tel. 079 - 3208830. Meer informatie over de Unicoz onderwijsgroep en de betrokken scholen is te vinden op www.unicoz.nl.